Thông báo về việc tổ chức giải Cầu lông CBVC lần thứ nhất năm 2012

* V.v Tổ chức Giải Cầu lông CBVC năm 2012