Thông báo về việc vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2012

* V.v Vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2012