TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017 VỚI CHỦ ĐỀ “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC”

* CV.CDDHCNTT&TT V.v trien khai phong trao thi dua nam hoc 2016-2017 voi chu de ‘Doi moi_Sang tao trong day va hoc’