CV CỦA CĐ ĐHTN V.V TỔ CHỨC HỘI THI CÁN BỘ NỮ CÔNG GIỎI CẤP CƠ SỞ

* CV SO 30.CDDHTN V.V TO CHUC HOI THI CAN BO NU CONG GIOI CAP CO SO