Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường-đảm việc nhà” và công tác nữ công năm học 2020-2021