CV CỦA LDLD TỈNH V.V HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

* HD SO 11. LDLD TINH V.V HUONG DAN CAC BUOC TIEN HANH SINH HOAT CD HOC TAP TU TUONG, TAM GUONG DAO DUC HCM