Quyết định bổ sung chức vụ Trưởng ban VNTT và bổ nhiệm chức vụ UV Ban VNTT CĐ Trường nhiệm kỳ 2017-2022

Quyết định bổ sung Trưởng ban văn thể và bổ nhiệm UV ban văn thể CĐ Trường nky 2017-2022