THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2011-2012

* Quyet dinh so 64.dhtn V.v Cong nhan va cap gaiy chung nhan dat danh hieu ‘GVT – ĐVN’ xuat sac nam hoc 2011-2012
* Quyet dinh so 62.CDDHTN V.v Cong nhan va cap giay chung nhan dat danh hieu’GVT – DVN’ xuat sac nhiem ky cong tac 2008-2012
* Quyet dinh so 63.CDDHTN V.v tang Giay khen dat danh hieu ‘GVT-DVN’ xuat sac nam hoc 2011-2012
* Quyet dinh so 1118.DHTN V.v tang Giay khen co thanh tich xuat sac trong to chưc thuc hien phong trao thi dua ‘GVT – DVN’ va cong tac nu cong nhiem ky 2008-2012
* Quyet dinh so 1283.UBND V.v tang Giay khen, Bang cong nhan va khen thuong dat danh hieu chuan van hoa nam 2011
* Quyet dinh so 1401.UBND V.v Khen thuong vi lam tot cong tac thuong binh liet sy.., va phong trao Den on dap nghia nam 2012
* Quyet dinh so 56.CD DHTN V.V tang Giay khen cua CD DHTN nam hoc 2011-2012

Quyet dinh so 318.CDN V.v tang Bang khen cua BCH CD GDVN nam hoc 2011-2012