Thông báo về việc tham dự hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2013

* V.v Tham dự Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2013