Thông báo về việc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2012

* V.v Vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo năm 2012