KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐỜI SỐNG QUÝ IV NĂM 2012

* Kế hoạch hoạt động của Ban Đời sống Quý IV năm 2012