Kế hoạch tổ chức ngày hội ICTU-Kết nối yêu thương kỷ niệm ngày PNVN 20/10

Kế hoạch tổ chức ngày hội ICTU-Kết nối yêu thương 20.10