Kế hoạch tổ chức trận giao hữu bóng chuyền hơi nữ kỷ niệm ngày PNVN 20/10/2020