KET LUAN CỦA UBKT CONG ĐOAN TRUONG DOT 1. NAM 2013

Kết luận của UBKT về công tác kiểm tra công đoàn năm 2013