QUY ĐỊNH VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT KHÓA V, NHIỆM KỲ 2012-2015

* QyĐ so 36 Vv QD MQH phoi hop ctac giua chinh quyen va cong doan