Một số hình ảnh của đại hội CĐ khóa IV nhiệm kỳ 2010-2013

Đoàn chủ tịch

Đại biểu dự đại hội

Khen thưởng nữ công đạt thành tích

Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt

Tặng hoa các Đ/c nhiệm kỳ trước

Các đ/c được bầu vào  BCH nhiệm kỳ 2010-2013