QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VỀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BCH CĐ ĐHTN KHÓA IV NHIỆM KỲ 2012-2017

* QyD SO108.CD DHTN V.V QUY DINH VE NHIEM VU, QUYEN HAN VE LE LOI LAM VIEC CUA BCH CDDHTN KHOA IV NHIEM KY 2012-2017