Quyết định miễn nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ công đoàn bộ môn tin học kinh tế thuộc CĐBP HTTTKT