KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN GIỮA NHIỆM KỲ 2012-2017

* KE HOACH TO CHUC HOI NHI DAI BIEU CONG DOAN TRUONG GIUA NHIEM KY 2012-2017