CV V/v ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CĐV ƯU TÚ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN MỚI

* CV V.V DANG KY DS THAM DU LOP BDLLCT VA DANG VIEN MOI. 4.2015