CÔNG VĂN TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2014

* CV so 50.CDDHCNTT&TT v/v Trien khai thang hanh dong quoc gia phong chong HIV/AIDS nam 2014