NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN QUÝ IV NĂM 2016

* NGHI QUY CTCD QUY IV.2016