NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN QUÝ II NĂM 2017

* NGHI QUYET VE NHIEM VU CONG TAC CONG DOAN QUY II.2017