THÔNG BÁO V/V KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN.2015

* TB V/v Kiem tra hoat dong Cong doan 2015