KẾ HOẠCH SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

* Ke hoach so 71/KH-LDLD V/v So ket thuc hien Nghi quyet Dai hoi XV cong doan tinh thai nguyen va Nghi quyet Dai hoi XI Cong doan Viet Nam