QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2017-2022

* 27QD-BCH v.v cong nhan UBKT CD truong DHCNTT&TT khoa VI, nhiem ky 2017-2022