QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2017-2022

* 26QD-BCH v.v cong nhan BCH CD truong DHCNTT&TT khoa VI, nhiem ky 2017-2022