PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017

* CV so 375LDLD vv phatdong thidua thuchien thangloi muctieu nhiemvu phattrien kinhte xahoi nam 2017